Hva er god kirkelig beredskap? (LK 18/12)

Hva er god kirkelig beredskap? (LK 18/12)

22. juli 2011 har gitt et fornyet fokus på beredskapsplaner over det ganske land, så også i Den norske kirke. Kirkerådets kursdager for kirkelig beredskap ble avholdt i slutten av september, og hovedtema var revidering av planene ved ulykker og katastrofer. Kirkerådet skal i etterkant av
Hva er god struktur for kirkelig beredskap?
disse kursdagene ferdigstille en mal for ”Plan ved ulykker og katastrofer” som skal sendes alle bi spedømmer. I bispedømmene skal malen tilpasses det enkelte sted for så å sendes videre til de enkelte prostier, fellesråd og menigheter, for å ende som lokale planer i egnede enheter. Et spørsmål det er betimelig å stille i denne prosessen er: Hva er god struktur for kirkelig beredskap?

Kirkens beredskapsplaner er opp til LRS (politidistriktenes lokale redningssentraler) og de oppnevnte LRS-prestene. LRS-presten er rådgiver inn i politimesterens stab og har også fullmakt til å kalle ut andre prester til tjeneste ved ulykker og katastrofer. Både fra kirkens og fra politidistriktenes side investeres det betydelig tid og penger på denne beredskapsordningen. Den eneste bristen, slik jeg ser det, er at LRS så å si aldri blir iverksatt. I løpet av kursdagene kunne det bekreftes at LRS og LRS-prest trådte i funksjon under Åsta-ulykken for 12 år siden, og at Sunnmøre politidistrikt benytter seg av LRS-prest også ved mindre ulykker hvor LRS som helhet ikke blir satt. Ut over dette var det intet å referere fra de mer enn 60 kursdeltakerne i Stavern.

Dette gjør meg urolig. Hva skal vi da med godt rustede LRS-prester? Er kirkens beredskap gjennom LRS en falsk trygghet som ser fin ut på papiret men som ikke egner seg i ute i det virkelige livet? Dersom den kollektive hukommelsen fra oss som var i Stavern, stemmer med virkeligheten, kan det se ut som om de aller fleste ulykker håndteres av lokalt kommunale kriseteam, mens de store katastrofene blir tatt hånd om på nasjonalt nivå. Slik er det i alle fall i den virkeligheten jeg kjenner fra Ringerike prosti. Beredskapsprest blir jevnlig tilkalt av politi og kommunalt kriseteam for å bistå med varsling, minnemarkeringer og oppfølging av pårørende. Hittil i år har dette skjedd fem ganger i Ringerike. Da katastrofen i fjor så inntraff, ble redningsledelsen satt nasjonalt og uten at noen LRS-prest ble innkalt. Kirkens beredskap rundt Utøya og Sundvollen sprang ut fra det kommunale kriseteamet, først til beredskapsprest og deretter til prost.
Med disse erfaringene … er jeg noe betenkt over hele grunn-strukturen i kirkens beredskap.

Med disse erfaringene, at det så å si alltid er beredskapsprest og ikke RLS-prest som blir utkalt til tjeneste, er jeg noe betenkt over hele grunnstrukturen i kirkens beredskap. Personlig har jeg mye større tro på et kirkelig beredskap som er knyttet til et operativt kriseteam som stadig øves gjennom jevnlige utrykningen og betjente vakttelefoner, enn gjennom en sovende LRS. Slik det er nå, sitter vi med godt skolerte RLS-prester som aldri slipper til, mens beredskapsprester og proster sårt kunne trenge både planer og kursing. Det kjennes ikke godt å være ansvarlig prost i et system hvor planer og praksis er så sprikende. Kirkerådet foreslår i sin nye mal at ved ulykker hvor RLS ikke blir satt, kan prosten benyttes seg av LRS-prest som rådgiver og ressursperson. Dersom det er nødvendig å ta så små steg, og ikke bare snu rundt på hele planen først som sist, er dette i det minste et steg i riktig retning.

KRISTIN MOEN SAXEGAARD 

 

Øvrig innhold i LK 18/2012:

Egil Morland: Bispeord til vigsling og velsigning

Ådne Njå: Fra himmelsk frelse til hysterisk helse

Jan Songstad: Gud frister ingen, men han setter oss på prøve

Marit Halvorsen Hougsnæs: Ledelse og arbeidsgiveransvar – en kommentar til Per Kr Aschim (PF)

Hans Kvalbein: Gud vil ha vår lovsang,ikke vår ”velsignelse”

Anders Aschim: Å oversette Første Mosebok

Søndagsteksten

          1. søndag i adventstiden: Matt 21,10–17

          2. søndag i adventstiden: Joh 16,21–24

          3. søndag i adventstiden: Joh 5,31–36

Fra bispedømmerådene

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

 
 | Powered by i-tools.no