Kompetent (LK 8/13)

Kompetent (LK 8/13)

- at du også selv av hjertet legger vinn på å leve etter Guds ord, og i studium og bønn trenger dypere inn i de hellige skrifter og den kristne tros sannheter.

Dette er det siste av de fire pålegg eller formaninger som prester sier ja til i sin ordinasjon. Slik vi forstår prestens tjeneste og forpliktelse, er dette noe annet og mer enn en oppfordring til å holde vedlike sin teologiske kunnskap fra presteutdanningen. Det er en klar forpliktelse til å utdanne seg videre, tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter underveis i sitt yrkesliv. Vi har et svært kompetent presteskap, med en utdanning som i omfang og nivå bare kan sidestilles med profesjonsutdanningene i medisin og psykologi. Ingen andre utdanninger fikk lov til å opprettholde et 6 års studieløp med 360 studiepoeng da universitets og høyskoleloven ble innført på 2000-tallet. Norske prester utda nning overgår også de fleste sammenliknbare søsterkirkers krav til utdanning, i både omfang og nivå. Likevel forplikter altså prester seg til å fortsette sin ut danning. At dette er nødvendig, kan begrunnes på flere måter.

For å være en god prest og teolog i praksis trengs det videreutdanning.
Grunnutdanningen ved fakultetene er god, men den kan aldri dekke alle ønskelige teologiske felt og kontekster. En prest som synes hun kan nok, kan ikke nok. Den enkelte prest vil kjenne hvor skoen trykker, og den trykker ikke nødvendigvis på samme sted for alle. I tillegg utvikler de teologiske disiplinene seg, slik at ny innsikt blir tilgjengelig. For å være en god prest og teolog i praksis trengs det videreutdanning.

Denne erkjennelse og forpliktelse er godt festet hos både biskoper og prester i kirken. Mens dette skrives, deltar over 40 prester i et kurs som heter nettopp Prest og teolog i praksis. Kurset arrangeres av de teologiske utdanningsinstitusjonene i samarbeid (TF/PTS, MF og MHS), og det handler om å reflektere teologisk over både helheten i og delene av prestetjenesten. Kurset gir 10 studiepoeng, og når vi inkluderer tidligere runder av dette kurset, vil snart over 100 norske prester ha avlagt eksamen. Sammen med en rekke andre tilbudte poenggivende kurs på høyt nivå inngår dette kurset i en videreutdanningsmastergrad i praktisk teologi. Ved at kursene gir studiepoeng og kan inngå i en grad, sikres kvaliteten gjennom fakultetenes egne faglige organer. Dermed får prester reell videreutdanning og skaffer seg ny og fordypet kompetanse.

Jeg er klar over at det er mye god lærdom i kurs og fagdager som ikke er studiepoengberegnet, og som arrangeres i regi av fakultetene. Både bispedømmer og prostier legger til rette for åndelig og faglig fornyelse på mange ulike måter, innenfor de rammene som økonomi og arbeidsbyrde tillater. Jeg har selv vært med på mange slike samlinger, som både deltaker og bidragsyter, og det er jeg takknemlig for. Samtidig er det viktig at prester også med jevne mellomrom ikke bare får anledning til, men også oppfordres til en mer konsentrert og faglig fordypet videreutdanning.
… for å gi arbeidsgiver mer styring av videreutdanningen i kirken og for å oppfylle krav til konkurranse og anbudsregler.

Kirkedepartementet har støttet videreutdanningen av prester med en fast sum de siste årene (1,4 mill. i 2013). Siden opprettelsen av Erfaringsbasert master i praktisk teologi er denne støtten blitt kanalisert gjennom Kompetanserådet, et samarbeidsorgan for utdanningsinstitusjonene, med sekretariat i Presteforeningen. Denne ordningen opphører imidlertid 1. januar 2014. Departementet har bestemt at denne forvaltningen skal flyttes til arbeidsgiversiden, ved Bispemøtet. Dette gjøres for å gi arbeidsgiver mer styring av videreutdanningen i kirken og for å oppfylle krav til konkurranse og anbudsregler. Det er ikke helt lett å overskue konsekvensene av denne flyttingen. Flyttingen er i alle fall dramatisk for Presteforeningens utdanningsavdeling som har vært en viktig og god aktør i kursvirksomheten. PF mister både midler og innflytelse. Hva dette vil si for utdanningsinstitusjonene, vet vi ikke nok om. Vi ønsker å fortsette et godt etablert samarbeid oss imellom om presters videreutdanning. Vi ønsker også å etablere et godt og konstruktivt samarbeid med Bispemøtet. Her er noen av de hensyn vi synes det er viktig at Bispemøtet i sin nye rolle er opptatt av:

- Vi ønsker at de videreutdanningsmidler som hittil har vært brukt til kompetansegivende kurs på masternivå, fortsatt skal brukes på denne måten. Slik kan det sikres at de kurs som tilbys, holder et høyt nivå og er kvalitetssikret gjennom fakultetenes egne organer. Det er forskjell på etterutdanning og videreutdanning. Videreutdanning for prester er i dag definert som kompetansegivende kurs med studiepoeng på masternivå. Det er avgjørende viktig at arbeidet med Erfaringsbasert master i praktisk teologi prioriteres og premieres.
- Vi ønsker at det fortsatt tilbys videreutdanninger og en viss størrelse som kan søkes av en hvilken som helst prest hvor som helst i landet. Hvis hovedtyngden i framtiden blir lagt på lokale og regionale kurs, bestilt av bispedømmene, kan viktig utvikling av kompetanse gå tapt.
- Vi ønsker at det raskt blir utarbeidet oversiktlige ordninger og rutiner for anbud og kursutvikling for dem som lager kurs, og for søknad og økonomi for prester som vil delta på kurs.

Jeg har tillit til at Bispemøtet ønsker å hjelpe prestene til å oppfylle sin ordinasjonsforpliktelse til kompetanseutvikling. Da håper jeg også at dette vil skje i nært samarbeid med den kompetansebase som de teologiske utdanningsinstitusjonene representerer.

SJUR ISAKSEN 

 

Øvrig innhold i LK 8/2013:

Andreas Johansson: Mellomkirkelig råd og Midtøsten I

Bjørn Helge Sandvei: Samlivsveiledning med svakheter

Ole Jakob Filtvedt: Er det etisk relevant hva Paulus muligens ikke visste om homofili?

Ola Tjørhom: Høykirkelighet

Gunnar Mindestrømmen: Svar til Grønningsæter

Audun Myhre: Fra hjerte til hjerte

Svein Aage Christoffersen: Ekteskap og samliv

Gustav Danielsen: Homofilisaken – kan vi bli enige om noe?

Historisk tilbakeblikk

          Frøvig/Skagestad: Forslaget om ny menighetsregulering i Oslo

Søndagsteksten

          Kristi himmelfartsdag: Joh 17,1–5

          Søndag før pinse: Joh 16,12– 5

          1. mai: Luk 17,11–19

          Pinseaften: Joh 7,37–39

Fra bispedømmerådene

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 

 
 | Powered by i-tools.no