Kirkedebatt i 150 år (LK 16-17/13)

Kirkedebatt i 150 år (LK 16-17/13)

Dette nummeret er et spesielt jubileumsnummer. Vi synes det er på sin plass å markere at Luthersk Kirketidende gjennom 150 år har vært et viktig forum i Den norske kirke. Ved denne anledning vil vi særlig fokusere på bladets rolle som forum for kirkelig debatt og meningsdannelse. Både på lederplass og gjennom artikler og innlegg har bladets redaktører og andre bidragsytere bidratt til å debattere en rekke ulike spørsmål innenfor kirke og kristenliv. Med et format som ligger et sted mellom de fagteologiske tidsskrifter  og den kristne dagspressen har det vært mulig å legge til rett for debatter med en viss dybde.

Selv om LK i stor grad har vært dominert av prester og teologer, kan kirkedebatten aldri bli noen ren ”indre” affære. I en stats- og folkekirke vil kirkelige debatter alltid være innvevd i den bredere samfunnsdebatten. Det ser vi f.eks. tydelig både i debatten om forholdet mellom stat og kirke, og i debatten om kirkens samlivsetikk. Samtidig er det viktig å ha et forum for slike debatter der det er mulig å utvikle dypere teologiske resonnementer.

I de senere har år utviklingen av det kirkelige demokratiet satt nye krav til en velfungerende kirkelig offentlighet. Når spørsmål skal avgjøres gjennom demokratiske prosesser, setter det krav til fora for debatt og meningsutvikling. Selv om LK ikke kan gjøre den jobben alene, har ikke denne utfordringen gjort bladets berettigelse mindre.

Det er viktig å ta ”debatten om debatten”.
Samtidig som vi tar debatten om de mange spørsmål, er det også viktig å ta ”debatten om debatten”. Her gjelder det bl.a. å spørre etter betingelsene for en kirkelig offentlighet i tiden som kommer. Hva bør prege kirkedebattene i årene som kommer, og hvor og hvordan bør de foregå? Det kan også være verdt å rette søkelyset på hva som bør kjennetegne en kirkelig debattkultur. Hvilke saker bør stå i fokus, og hvordan skal vi snakke til hverandre? Hvordan kan vi utvikle en kirkelig offentlighet preget av åpen meningsdanning og debatt uten å avsondre oss fra den allmenne samfunnsdebatten?

Dette forsøker vi å belyse i flere bolker. I den første bolken bringer vi noen hilsener til jubilanten, anført av Bispemøtets preses. Deretter følger hilsener fra prestenes fagforeninger, og fra en annen aktør i det samme feltet som LK, nemlig Nytt norsk kirkeblad.

Deretter følger en bolk med artikler til hovedtema. For å kompensere litt for den mannsdominans som tradisjonelt har preget våre spalter, har vi her invitert tre skriveføre kvinner til å bidra.

I den neste bolken har vi invitert tidligere LK-redaktører til å dele med oss en sak som ligger dem på hjertet. Seks av våre forgjengere tok utfordringen.

Til sist setter vi spørsmålet inn i et historisk perspektiv. Til å gjøre det har vi invitert to kirkehistorieprofessorer, en fra MF og en fra TF, til å sette LK inn i et historisk perspektiv. Hver på sin måte viser de to artiklene hvordan LK har vært et sentralt kirkelig debattorgan. Akkurat det ønsker vi å være også i tiden som kommer.

HARALD HEGSTAD
SUNNIVA GYLVER
SJUR ISAKSEN
ANNE GRETE LISTRØM 

 

Øvrig innhold i LK 16-17/2013:

Dagens redaktører har ordet

Hilsener og gratulasjoner

          Helga Haugland Byfugllien: Gratulerer med 150 år!

          Gunnar Mindestrømmen: Presteforeininga vil helse Luthersk Kirketidende og gratulere med 150 år

          Ådne Njå og Tor Even Fougner: Hilsen fra TeoLOgene

          Eivind Berthelsen: Gratulerer med 150 årsdagen!

Artikler

          Kristin Gunleiksrud Raaum: Profetisk og politisk kirke?

          Astrid Dalehaug Norheim: Enno er det rom i debatten

          Trude Evenshaug: Åpen og diskuterende

Tidligere redaktører har ordet

          Andreas Aarflot: ”For at vi skal komme til denne tro…”

          Torleiv Austad: Reformasjonsjubileet 2017

          Olav Skjevesland: ”Involvering” som kirkelig programord

          Øystein Bjørdal: Teologi og praksis – ”avsluttande uvitskapeleg etterskrift”

          Halvor Nordhaug: Skjer det noe på dypet?

          Jan Otto Myrseth: Pilegrimsferd for tillit

Kirkedebatt i historisk lys

          Leiv Vidar Haanes: Med pennen som våpen i kirkelig strid

          Hallgeir Elstad: Luthersk Kirketidende som kyrkjeleg debattorgan – eit blikk på nokre av debattane

Søndagsteksten

          Reformasjonsdagen: Joh 1,16–17

          Alle helgensdag: Luk 6,20–23

          25. søndag i treenighetstiden: Joh 5,1–15

          26. søndag i treenighetstiden: Luk 13,10–17

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 

 
 | Powered by i-tools.no