Innhold i TPT 2/2013

Innhold i TPT 2/2013

Marianne Gaarden: Den empiriske fordring til homiletikken

    

Empiriske undersøgelser viser, at både menighed og præster forstår forkyndelsen som personbåret. Dette udfordrer en teologisk sondring mellem præstens person og funktion, hvor Gud forståes som prædikenens agens. I stedet foreslår jeg, at prædikantens rolle er som en samtalepartner, der via sin egen interaktion med teksten, inviterer tilhørerne til en subjektiv meningsskabende proces, som prædikanten ikke er herre over.

Hallvard Olavson Mosdøl: Fra tekst til preken

    

Artikkelen undersøker hvordan menighetsprester i Den norske kirke framstiller egne prekenforberedende prosesser. Fokus er søndagens høymesse. I studien stilles tre spørsmål: Hvordan organiserer prestene den prekenforberedende prosessen? Hva oppgir prestene som sentrale ressurser i det prekenforberedende arbeidet? Hva slags type manus er det de arbeider fram? Prestenes framstillinger drøftes i lys av homiletiske modeller, slik vi finner dem hos Olav Skjevesland (1995) og Halvor Nordhaug (2000). Artikkelen konkluderer med at man innen faget bør arbeide ytterligere med hva det vil si å forstå prekenen som en muntlig handling i tid og rom.

Tore Skjæveland og Hallvard Olavson Mosdøl: Jakten på den raude tråden  - og knaggar i preika

    

Artikkelen analyserar korleis utvalde homiletikarar forstår og grunngjev sitt arbeid med struktur i preika. Med utgangspunkt i ei drøfting av Carl Fredrik Wisløff (tradisjonell trepunktspreike), Fred Craddock (induktiv struktur), Eugene Lowry (narrativ struktur), David Buttrick (moves) og Joseph Webb (manusfri preike) argumenterer forfattarane for at form og struktur spelar inn på korleis det teologiske meiningsinnhaldet vert oppfatta. Avslutningsvis drøftar artikkelen kva praktisk-teologisk lærdom kan ein hente frå dei ulike modellane.

Bjarte Leer-Salvesen: Fra godt til sant

    

I artikkelen ”Fra godt til sant? - Presters omtale av avdøde i moderne minnetaler” påstås det at kritikken av presters minneord som lovprisende, er en for ensidig kritikk. Det gis eksempler på at moderne prester taler sammensatt både om gode og vonde deler av avdødes liv, selv om såre livserfaringer alltid blir omtalt på en varsom måte. Til slutt gis det et utvalg fortolkninger av denne mulige utviklingen ”fra godt til sant”, der fokuset rettes mot inntoget av kvinnelige prester, personlige sørgesamtalen samt lyse gudsbilder og fraværet av trusselforkynnelse i begravelser.

Inge Westly: Evangelium og erfaring - i tre prekener av Gunnar Stålsett

    

Artikkelen tar for seg tre prekener av tidligere biskop Gunnar Stålsett med det utgangspunkt at han er en predikant som på en særlig måte har maktet å nå fram til mennesker i vår tid med et budskap som oppfattes som livsnært. Gjennomgangen viser at biskopen i stor utstrekning knytter an til erfaringer og refleksjoner som kan oppleves som allmenne, og hvor noe som er viktig synes å stå på spill for folk. Samtidig har innarbeidede formuleringer fra bibelsk tradisjon, liturgi og bekjennelser hatt en tydelig plass i hans forkynnelse.

Ex Libris

Lese mer? Bestill abonnement:

                   Separatabonnement, kun TPT

                   Hovedabonnement med Luthersk Kirketidende

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 

 

 

 
 | Powered by i-tools.no