Fred for Jerusalem (LK 15/15)

Fred for Jerusalem (LK 15/15)

”Be om fred for Jerusalem,” heter det i Salme 122,6. Denne gamle bønnen har gjennom det meste av byens historie vært svært aktuell, og vår tid er ikke noe unntak. Konflikten mellom Israel og palestinerne synes i dag mer tilspisset enn på lenge. Separasjonsgjerdet som Israel har satt opp for å beskytte seg mot terrorhandlinger, er ved siden av bosetningene på okkupert territorium blitt et symbol på konflikten – samtidig som de er en kilde til fortsatt konflikt.

Det er enighet om svært mye.

Konflikten mellom israelere og palestinere er neppe verre enn mange andre. Likevel spiller den en spesiell rolle i kirkenes bevissthet. Det er naturligvis ikke tilfeldig. For det første handler det om et geografisk område som spiller en helt grunnleggende rolle for den kristne tro, som stedet der det meste av den bibelske historie utspiller seg. Det var her Gud lot sin Sønn bli født som et menneske, og det var her han levde, døde og sto opp. Det var herfra han sendte sine disipler til jordens ender for å forkynne budskapet om hva som hadde skjedd nettopp i dette landet. Som en tro forankret i historiske hendelser vil kristendommen for alltid være knyttet til Det hellige land. Derfor kan det som foregår der, aldri være kirken uvedkommende.

At konflikten spiller en spesiell rolle i kirkenes bevissthet, har for det andre sammenheng med at teologiske motiver spiller en rolle i selve konflikten. Det gjelder både på jødisk og på muslimsk hold, men er også viktig for mange kristnes engasjement. Ikke minst gjelder det en kristen sionisme som bruker bibelske og teologiske argumenter for å støtte bestemte politiske løsninger, til ensidig fordel for den ene part. I en slik teologisering av konflikten er det kirkenes ansvar å arbeide med forståelsen av konflikten ut fra et bredere teologisk grunnlag enn det en kristen sionisme opererer ut fra. Selv om solidariteten med det jødiske folk utvilsomt må være et viktig kirkelig anliggende, opphever ikke det grunnleggende hensyn til rettferdighet, fred og forsoning.

Dette temanummeret av Luthersk Kirketidende er blitt til gjennom et samarbeid med Kirkeuka for fred i Palestina og Israel, som finner sted 20.–27. september. Under overskriften ”Muren” presenteres perspektiver på konflikt og forsoning i området. Vi er glad for å presentere ulike perspektiver gjennom flere artikler, inkludert konkrete historier om hvordan både konflikt og forsoning kan arte seg i praksis. I tillegg bringer vi konkrete ressurser til bruk i gudstjenestelig sammenheng.

Et kirkelig engasjement for fred i Israel og Palestina bør ikke arte seg som en ensidig støtte til den ene av partene. Som generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse Tveit, skriver i sin artikkel, handler det om ”fred og rettferd for alle som bur der”. Det er en utfordring som også Den norske kirke bør bidra til både gjennom arbeid og bønn.

HARALD HEGSTAD 

 

Øvrig innhold i LK 15/2015:

Artikler og innlegg

         Olav Fykse Tveit: På ei pilgrimsreise for rettferd og fred – også til det heilage landet?

         Berit Hagen Agøy: Mellomkirkelig råds engasjement i Israel og Palestina

        Jorunn Andestad Langmoen: Historier om konflikt og håp

        Mahamad Basem abu Srour: Murskygger over en barndom

        Ingjerd Grimstad Bandak: Vår nabo muren

        Helge Kjøllesdal: Da overmakten ble for stor

        Hans Morten Haugen: Brobygging, forsoning og motstand i Israel/Palestina-konflikten

Gudstjeneesteressurser til temaet

Søndagsteksten

         Mikkelsmesse: Luk 10,1–2.16–20

         19. søndag. i treenighetstiden: Joh 7,14–17

         20. søndag. i treenighetstiden: Mark 10,2–9

         21. søndag i treenighetstiden: Luk 16,19–31

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 

 

 

 
 | Powered by i-tools.no