Innhold i TPT 2/2015

Innhold i TPT 2/2015

Erling Birkedal: En mangfoldig kirke – En studie og drøfting av kirkemedlemmers ønsker og forventninger til sin lokale menighet

    
Hensikten med denne artikkelen er å vise mangfoldet av ønsker og forventninger medlemmene har, og drøfte dette for å forstå og håndtere dette mangfoldet. Teksten er skrevet på grunnlag av en studie av intervju med rundt 150 kirkemedlemmer, innen rammen av MUV-prosjekter i 11 menigheter. Empirien analyseres og drøftes ut fra et tjenesteteoretisk perspektiv. Forfatteren utfordrer ledere i menigheten til å legge til rette for en variasjon av virksomhet og fellesskap for å imøtekomme ulike ønsker, samtidig som man har fokus på det alle kan samles om.

Erling Birkedal: Forankring for forandring – En analyse og drøfting av erfaringer med systematisk utviklingsarbeid i menigheter i Den norske kirke i perioden 2011–14

    

Artikkelen drøfter forutsetninger for systematisk utviklingsarbeid i menigheter. Forfatteren peker på motkrefter eller hindringer for slikt systematisk utviklingsarbeid og positive drivkrefter for det slikt arbeid. Det empiriske grunnlag for artikkel er observasjon og evaluering av utviklingsarbeid i 11 menigheter i Den norske kirke, innen rammen av prosjektet Menighetsutvikling i folkekirken (MUV). Forankring, motivering, lokal ledelse og tilrettelegging blir sentrale stikkord i konklusjonen.

Stephen Sirris: Fra selvbestemmelse til selvledelse? – Menighetsutvikling som et målrettet og verdibevisst arbeid blant ansatte medarbeidere i lokalmenigheten

    

Med utgangspunkt i MF-prosjektet Menighetsutvikling i folkekirken (MUV) drøfter artikkelen lokalkirkelig ansattes rolle i menighetsutvikling i lys av ulike teoretiske perspektiver. De ansatte forstås profesjonssosiologisk som kunnskapsarbeidere. Videre skjelner artikkelen ledelses- og organisasjonsfaglig mellom et instrumentelt og institusjonelt syn på lokalmenigheten, med fokus på henholdsvis mål og verdier. Forfatteren påpeker dokumenterte begrensninger ved målstyring og planarbeid, og foreslår et større fokus på verdier – et felles anliggende for både profesjoner og organisasjoner. MUV kan potensielt bidra til helhet og sammenheng i lokalmenigheten først når ansattes mål og verdier relateres til virksomhetens mål og verdier. Dette kan forstås som en overgang fra selvbestemmelse til selvledelse hvor profesjonsidentitet og eget faglig ledelsesansvar balanseres med behovet for organisatorisk koordinering og tilrettelegging. Overgangen får følger for ledelsesfellesskapet i lokalmenigheten forstått som et målrettet og verdibevisst samspill, og muliggjør utviklingsprosesser i og av lokalkirken.

Beate Jelstad Løvaas og Asbjørn Kaasa: Hva motiverer til frivillig innsats?

    

Problemstillingen i denne undersøkelsen er: Hvilke faktorer motiverer frivillige til å starte og til å fortsette som frivillige? Basert på spørreskjemaundersøkelse med 107 respondenter og basert på to fokusgruppeintervju med til sammen 12 informanter i organisasjonen Home-Start indikerer resultatene at motivasjon for frivillig arbeid kan være komplekst og med flere motiver samtidig. Tre dimensjoner står sentralt i denne undersøkelsen for å starte som frivillig: a) opplevelse av mening, b) interesse for saken og c) engasjement for idéen eller visjonen til organisasjonen. Videre indikerer denne studien at det kan synes som om a) opplevelse av mening, b) sosial tilhørighet og c) muligheter for læring er faktorer som bidrar til at folk fortsetter å være frivillig. Diskusjonen av resultatene omhandler i hvilken grad funnene fra undersøkelsen er relevante for kirken. Til slutt presenteres mulige praktiske konsekvenser basert på resultatene fra undersøkelsen.

Torleiv Austad: Henrik Seips forkynnelse under okkupasjonen 1940–1945 – En kommentar til Egil Morlands doktoravhandling

    

Artikkelen er en kommentar til Egil Morlands doktoravhandling "Forkynnelsen i en kampsituasjon: En analyse av Henrik Aubert Seips prekener 1940–45" (Universitetet i Bergen 2014). Ingen har tidligere undersøkt den kirkelige forkynnelse under okkupasjonen. Den foreliggende avhandling kan bedømmes som et nybrottsarbeid.

Det finnes 187 prekener etter Seip fra krigsårene. Morland har foretatt en dybdeanalyse av fem av prekenene, men med referanser til mange av de andre. Hovedspørsmålet i avhandlingen er hvorvidt Seips prekener føyer seg inn i Den norske kirkes kamp mot nazismen. Morland påviser at Seips forkynnelse i den aktuelle situasjon har "en undervisende og prinsipiell form" og er påfallende lite konkret. Seip henvender seg først og fremst til den enkelte tilhører med et budskap om å forandre og fornye sitt sinn ved å se inn i Jesu liv, død og oppstandelse. Det var en forkynnelse med en tydelig sinnelagsetisk grunntone, uten noen utviklet sosialetisk plattform for å kunne ta et konkret oppgjør med NS-statens totalitære maktutøvelse og kirkepolitikk.

Torleiv Austad hevder at forskjellen mellom Seips generelle sinnelagsetiske forkynnelse og kirkekampens konkrete sosialetiske veiledning er større enn det Morland har fått fram.

Ole Vinther: Menighetsutvikling og menighetskultur

    

Formålet med denne artikkel er å belyse hvilken betydning en menighets kultur har for arbeidet med menighetsutvikling? Denne problemstillingen er besvart ut fra to delspørsmål: 1) Hva er menighetskultur og hvilken rolle har kultur i en menighet? Og 2) Hvordan kan man arbeide med menighetsutvikling i relasjon til menighetskultur? I artikkelen har jeg så for det første sett nærmere på menighetskultur i lyset av kultur som en allmenn og kompleks størrelse. Artikkelen har her benyttet seg av ulike teoretiske perspektiv. For det andre har jeg sett på hvordan man kan arbeide med menighetsutvikling i relasjon til menighetskultur. Her har jeg sett nærmere på to forskjellige perspektiver på organisasjonsutvikling og endringsledelse. Forståelsen som fremkommer er nyttig i forhold til alt arbeid i en menighet. Men særlig når det gjelder menighetsutvikling er det viktig å ha en god forståelse av menighetskultur og den rollen kultur har.

Ex Libris

Lese mer? Bestill abonnement:

                   Separatabonnement, kun TPT

                   Hovedabonnement med Luthersk Kirketidende

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 

 

 

 
 | Powered by i-tools.no