En kirke for alle? (LK 3/16)

En kirke for alle? (LK 3/16)

Idealet om en folkekirke som er åpen for alle, står høyt i Den norske kirke. Viktige temaer i debatten om dette har vært forholdet til homofile og lesbiske, og forholdet til mennesker som ikke har et like aktivt eller avklart forhold til kirken, som de mest trofaste kirkegjengerne. Alt dette er viktige temaer. Samtidig må en ikke glemme at utfordringen til en åpen kirke ikke bare gjelder disse gruppene. Ikke minst gjelder det i forhold til mennesker som på grunn av ulike funksjonshemninger ikke har så lett for å benytte kirkens tilbud eller bli inkludert i det kirkelige fellesskap. I de senere årene er våre kirker i økende grad blitt tilrettelagt for mennesker med fysiske funksjonshemninger, selv om det fortsatt er langt fram til en kan si seg fornøyd.

For mennesker med psykiske utviklingshemninger kan situasjonen være langt mer krevende. Heldigvis er dette et tema som i økende grad er satt på dagorden i Den norske kirke. Uttalelsen ”Likeverd, inkludering og tilrettelegging” fra Kirkerådet i 2009 er her et viktig dokument, likeså vedtaket om inkludering og tilrettelegging for mennesker med utviklingshemning fra Kirkemøtet i 2012. Her understrekes det bl.a.: ”Alle mennesker skal ha samme mulighet til å delta og høre til i den lokale kirkes fellesskap som likeverdige medlemmer, uavhengig av funksjonsevne og livssituasjon,” og: ”Alle kirkens organer skal sikre at mennesker med utviklingshemning får en reell mulighet til å høre til og delta i sin lokale menighet.” (KM 09/12). Begge uttalelsene finnes i en brosjyre som kan lastes ned fra kirken.no.

Ønsket om inkludering av mennesker med utviklingshemning er naturligvis noe som alle deler. I praksis blir saken gjerne overlatt til ildsjelene eller dem som har det som et spesielt ansvar. En av dem som har engasjert seg sterkt for de utviklingshemmedes plass i kirken, er spesialprest Tor Ivar Torgauten i Borg bispedømme. I dette og neste nummer av Luthersk Kirketidende har vi gleden av å bringe to artikler av Torgauten om dette temaet. Som kirke har vi en plikt til ikke bare å lytte høflig til det han og andre har å si, men også selv å la oss engasjere og å integrere det i vår kirkelige tenking og praksis.

Kirkens forhold til de utviklingshemmede er ikke bare et tema for spesielt interesserte, men handler om kirkens identitet i dypere forstand.

Blant de momentene Torgauten løfter fram, er at dette handler om hvem vi er som kirke. Alt for ofte er mennesker med særlige behov blitt gjort til objekter for kirkens engasjement. Men mennesker med utviklingshemning er ikke bare noen kirken skal hjelpe; de er selv en del av kirken. Til å ta de utviklingshemmede på alvor hører å se dem som subjekter, ikke primært som objekter. De er subjekter ikke bare i sitt eget liv, men også i ekklesiologisk forstand, som en uunnværlig del av kirkens ”vi”.

For en kirke som bekjenner seg til en Gud som valgte seg ut ”det som i verdens øyne er svakt” (1 Kor 1,27), burde dette være selvsagt, men er det likevel ikke. Med rette er det derfor sagt at en kirke som ikke har plass til de funksjonshemmede, selv er en funksjonshemmet kirke. Kirkens forhold til de utviklingshemmede er derfor ikke bare et tema for spesielt interesserte, men handler om kirkens identitet i dypere forstand.

HARALD HEGSTAD 

 

Øvrig innhold i LK 3/2016:

Artikler og innlegg

         Tor Ivar Torgauten: Å våge å være en kirke for, med og av alle – Del I

         Sindre Eide: La evangeliet være evangelium

        Bjørn Sandvik: ”Velsignelsestriden” i gudstjenesten

        Even Borch: Arbeidstid og embetssyn

        Harald Hegstad: Kirkesplittelse i ekteskapssynet?

Månedens salme

         Estrid Hessellund og Sindre Eide: Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (N13 439)

Søndagsteksten

         3. sundag i fastetida: Luk 22,28–34

         4. søndag i fastetiden: Joh 6,24–36

         Maria Budskapsdag: Luk 1,39–45

Fra bispedømmene

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 

 

 

 
 | Powered by i-tools.no