Følelser (LK 13/16)

Følelser (LK 13/16)

Hvilken rolle spiller følelsene når vi skal gjøre oss opp en mening eller ta en avgjørelse? Jeg tilhører nok en tradisjon som har nedvurdert følelsene som informanter i teologisk refleksjon. Både troen og moralen var altfor viktig til at de skulle bestemmes av noe såpass ustabilt som følelser. Det har vært, ikke minst i akademia, et mål å prøve argumentasjonen uten å bli påvirket av følelser og fordommer. Men er det realistisk? Og er det egentlig ønskelig?

Det finnes mye forskning som tilsier at vi styres mer av følelser enn av langsiktige og kalkulerte planer. Er det mulig å tenke seg at det samme gjaldt for Jesus? Mange av de viktigste fortellingene i evangeliene har betydelige emosjonelle komponenter, der også Jesus blir beveget eller sint, fylt av medfølelse, glede eller angst. Disse følelsene fører til handling eller tale. Jeg liker å tenke meg at Jesus i stor grad lyttet til og handlet ut fra sine følelser.

Det er i dag ingen skam å vise følelser offentlig; tvert imot har det vært et merkbart emosjonelt oppsving i vestlig kultur der en rekke følelsesuttrykk er blitt verdsatt og oppmuntret i stadig sterkere grad. Man blir hyllet i pressen for å gråte på TV. Noe av denne tendensen har hentet næring fra et ideal om å leve autentisk og nær seg selv. Både terapi og sjelesorg har i mange utgaver støtter og oppmuntret en slik anerkjennelse av følelser og en oppmerksomhet om betydningen av følelsesbevissthet. Dette idealet har ikke alltid vært der. Inderlighet og lidenskapelighet har hatt vekslende kår i vekslende tider og kulturer.

… interessant er det at evangelistene tegner bilder av en Mester med et sterkt og variert følelsesliv.

Evangeliene i Det nye testamentet er ikke skrevet inn i en følelseskultur. Tvert imot er det grunnlag for å hevde at det var andre idealer som preget både den greske antikken og Jesu jødiske samtid. Tradisjonen fra Sokrates av framelsket en rasjonell og stoisk tilnærming til livet og døden, noe som også gjenspeiles i måten han tømte giftbegeret på. En jødisk rabbitradisjon var også fremmed for at følelser som angst, inderlig medfølelse eller sinne skulle vises fram. Det er disse kulturene som danner den viktigste bakgrunnen for evangeliene i Det nye testamentet. Desto mer interessant er det at evangelistene tegner bilder av en Mester med et sterkt og variert følelsesliv.

Tro, liv og følelser er tett forbundet. De fleste transformerende prosesser og hendelser jeg har erfart eller bevitnet har vært utløst eller ledsaget av følelser. Den britiske baptistpredikanten Charles Spurgeon (1834–1892) uttrykte det slik: ”Den klasse mennesker som krever en logisk begrunnelse, utgjør en liten del sammenliknet med alle dem en må overbevise rent følelsesmessig. Her fordres det ikke i første rekke logiske resonnementer, men mer av hjertets argumenter, som ikke er annet enn en logikk som er kommet i brann.” I dette nummeret har Egil Sjaastad skrevet en artikkel om Rosenius og hans bidrag til en nyorientering av den pietistiske arven i Sverige. Pietismen har i mange utgaver lagt stor vekt på følelsenes betydning i det kristne livet. Følelser sier ikke alltid sannheten om årsakssammenhenger i livet. Men de sier alltid noe sant om hvordan jeg har det akkurat nå. Det er det verdt å lytte til.

SJUR ISAKSEN 

 

Øvrig innhold i LK 13/2016:

Artikler og innlegg

          Egil Grandhagen:

          Harald Hauge og Harald Hegstad: En samtale om ekteskapet, del 4

Månedens salme

          Estrid Hessellund og Sindre Eide: Se, nu stiger solen av havets skjød (N13 798)

Bokmelding

         Janice McRandal (red.): Sarah Coakley and the future of systematic theology

Søndagsteksten

          11. søndag i treenighetstiden: Joh 8,31–36

          12. sundag i treeiningstida: Joh 4,27–30.39–43

          13. søndag i treenighetstiden: Joh 15,13–17

          Vingardssundag / 14. sundag i treeiningstida: Matt 19,27–30

          15. søndag i treenighetstiden: Joh 15,9–12

Annonser

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 

 
 | Powered by i-tools.no