Paven i Lund (LK 20/16)

Paven i Lund (LK 20/16)

Det er i 2017 500 år siden reformasjonens begynnelse. Dette jubileet markeres på en helt annen måte enn tidligere reformasjonsjubileer på luthersk mark. Denne forskjellen ble tydelig allerede 31. oktober i år da pave Frans deltok bl.a. på en økumenisk bønnegudstjeneste i Lund domkirke. I dette nummeret av Luthersk Kirketidende bringer vi en norsk oversettelse av det dokument som paven undertegnet sammen med presidenten for Det lutherske verdensforbund, biskop Munib Younan. Samtidig trykker vi en artikkel av Sven Oppegaard som var med på begivenhetene i Lund.

At lutheranere og katolikker sammen kan markere minnet om reformasjonen, sier mye om det økumeniske klimaet i vår tid. Gjennom lange prosesser med både læresamtaler og praktisk samarbeid har de to partene nærmet seg hverandre på en bemerkelsesverdig måte. Ikke minst var Felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren fra 1999 et stort gjennombrudd. Det som siden reformasjonen hadde vært regnet som et uoverstigelig hinder for fellesskap mellom de to kirkene, viste seg å kunne rommes innenfor en grunnleggende enighet som ikke rokkes av det fortsatt finnes forskjeller i begrepsbruk og vektlegging. En rekke andre dokumenter fra 50 års dialog avklarer og belyser mange viktige læremessige spørsmål. I denne sammenheng er det ikke minst naturlig å peke på den innsats som nylig avdøde Turid Karlsen Seim har nedlagt fra norsk side.

At nettopp lutheranere og katolikker søker sammen i markeringen av reformasjonen, har sammenheng med det historiske forholdet mellom de to kirkene. Luthers intensjon var på ingen måte å grunnlegge en ny kirke, men å reformere den kirken han tilhørte. Hadde datidens kirkeledelse håndtert saken på en klokere måte, kunne splittelsen kanskje vært unngått. I mellomtiden er mye av det som Luther foreslo, også blitt innført i Den katolske kirke, bl.a. gjennom Det andre vatikankonsil. Å arbeide for å gjenopprette enhet ligger derfor som en historisk forpliktelse for begge kirker.

Tross betydelige tilnærminger og en erkjennelse av at det grunnleggende forener oss, er det likevel også mye som skiller. Ikke minst gjelder dette på det ekklesiologiske plan. Ironisk nok er det paveembetet som ønsker å være enhetens embete, også en kilde til splittelse –i forhold til både ortodokse og protestantiske kirker. Hvordan biskopen i Roma kan spille en rolle som samler mer enn splitter, bør være et viktig anliggende både for katolikker og lutheranere. Gjennom sitt besøk i Lund viser pave Frans at han har forstått nettopp dette.

Når det gjelder det å vitne for verden om den Gud som har åpenbart seg i Jesus Kristus, har lutheranere og katolikker en felles oppgave..

Å arbeide for kristen enhet er verken en sak for spesielt interesserte eller noe vi gjør bare fordi vi selv har glede av det, men fordi det er i samsvar med Jesu egen vilje for sin kirke (Joh 17). Kristen enhet er heller ikke først og fremst nødvendig for kirkens egen skyld, men ”for at verden skal tro at du har sendt meg” (Joh 17,21). Nettopp når det gjelder det å vitne for verden – i ord og handling – om den Gud som har åpenbart seg i Jesus Kristus, har lutheranere og katolikker, sammen med alle andre kristne, en felles oppgave.

HARALD HEGSTAD 

 

Øvrig innhold i LK 20/2016:

Artikler og innlegg

         Sven Gjessing Oppegaard: Økumenisk reformasjonsmarkering i Lund

        Katolsk-luthersk fellesuttalelse i forbindelse med 500 årsmarkeringen for reformasjonen

         Torbjørn Greipsland: De satte dype spor i Amerika, men er oversett i historiebøkene

        Martin Enstad: Enhetlig lokal ledelse og veien videre mot én arbeidsgiver i Den norske kirke

Månedens salme

          Estrid Hessellund og Sindre Eide: Tenn lys! Et lys skal brenne (N13 25)

Søndagsteksten

         Juledag: Joh 1,1–14

         Andre juledag (Stefanusdagen): Matt 2,16–23

         Nyttårsaften: Luk 13,6–9

Fra bispedømmerådene

Annonser

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 

 

 

 
 | Powered by i-tools.no