Kallet fra Arusha (LK 9/18 - Temanummer: Pinse)

Kallet fra Arusha (LK 9/18 - Temanummer: Pinse)

Misjonens subjekt er ikke kirken, men Gud. Og Gud beveger kirken og verden gjennom Ånden. Fordi det er Gud som handler, kan fornyelsen komme fra steder vi venter det minst.

Dette nummeret av Luthersk Kirketidende er viet impulsene fra KVs misjonskonferanse i Arusha i Tanzania i mars i år. Fra dem som deltok på konferansen, rapporteres det om viktige bidrag til fornyelsen av misjonsbegrepet. Dette belyses i de ulike artiklene i dette nummeret. Jeg vil peke på tre viktige tyngdepunkter:

For det første pekte konferansen på Åndens rolle i misjonen. Som den livgivende og bevegende kraft i alt det skapte søker Ånden å fornye og forløse den verden som er preget av ondskapens og ødeleggelsens krefter. Gjennom evangeliet om Jesus Kristus kalles mennesker til å bli en del av denne Åndens bevegelse og av Guds visjon i verden. Dette gjelder også fellesskapet av dem som bekjenner troen på Jesus som Herre, nemlig kirken. Kalt og drevet av Ånden blir vi en del av Guds misjon i verden.

Vi må være åpne for at fornyelsen kan komme fra steder og på måter vi minst venter det.

For det tredje understreket konferansen at misjonen like gjerne kan begynne fra steder man minst venter det, fra ”the margins”. Dette henger nettopp sammen med at misjonen nettopp ikke er vår, men Guds. Misjon handler ikke nødvendigvis om at de som befinner seg i det politiske, kulturelle og religiøse sentrum, skal ”gå ut” for å forkynne budskapet, men like mye om at de som befinner seg i de politiske, kulturelle og religiøse periferier, blir de redskaper Gud bruker for fornyelse og transformasjon. Det kan f.eks. handle om urfolk slik én av artiklene i dette nummeret belyser. Og i vår folkekirkelige kontekst kan det like gjerne handle om dem vi oppfatter som kirkens ”passive” medlemmer. Også i folkekirken må vi være åpne for at fornyelsen kan komme fra steder og på måter vi minst venter det.

Når vi snart skal feire pinse, er det vel verdt å ta med påminnelsen fra Arusha om Åndens fortsatte virke i vår tid: ”The Holy Spirit continues to move in our time, and urgently calls us as Christian communities to respond with personal and communal conversion and transforming discipleship.”

HARALD HEGSTAD 

 

Øvrig innhold i LK 9/2018:

Artikler og innlegg

         Knut Hallen: Pinse og globalt disippelskap

         Kirkenes verdensråds misjonskonferanse: Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship

        Knud Jørgensen: Fra Achimota til Arusha

        Hanne Punsvik Øygard: Kirkens misjon sett fra et urfolksperspektiv

        Tromsø-konferansen om urfolk og misjon: Indigenous peoples and mission – summary of consultation

        Ørjan Tinnen og Jeffrey Huseby: Evangelisering i vår tid

        Harald Hauge: Disippelskap i folkekirken

        Kristine Kaasa Moe: Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus

Søndagsteksten

         Pinsedag: Joh 14,15–21

         Andre pinsedag: Joh 6,44–47

         Treenighetssøndag: Luk 10,21–24

Fra bispedømmerådene

Annonser

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 

 

 

 
 | Powered by i-tools.no