En tid for alt (LK 1/16)

En tid for alt (LK 1/16)

På 90-tallet var jeg sokneprest i en liten menighet i Sør-Hålogaland bispedømme. Menigheten var i utstrekning svært beskjeden, og det var lett å betjene de 700 kirkemedlemmene som bodde der. På den annen side var det så langt til alle andre steder at jeg i hovedsak var henvist til å være der jeg var. Ferga til fastlandet tok 4 timer. Prestekontoret var i boligen, og det var svært vage skiller mellom arbeid og fritid. Trykket av kirkelige handlinger var moderat, og jeg kjente en stor frihet til å utforme tjenesten slik jeg fant det for godt. Til tross for disse, fra en side sett, paradisiske tilstandene, ble jeg ganske sliten. Jeg tror hovedårsakene til denne litt ubestemte følelsen var knyttet til understimulans og manglende struktur i arbeidsdagene. Hvorfor skulle jeg sitte nede på kontoret når jeg kunne side oppe i stua i stedet? Det kom jo ingen på døra likevel. Det ble lett å tenke at her skjer det ingenting nytt; her vet jeg alt som skjer før det skjer. Og ingen kikket meg noen gang i kortene og spurte hva jeg egentlig holdt på med. Det skal sies at min prestetjeneste på Værøy i Lofoten nok ikke var typisk den gang; de færreste arbeidet på så små og isolerte steder. Men da jeg begynte som sokneprest i en stor stab og med 14.000 mennesker, og understimulansen forsvant, var prestetjenesten fortsatt preget av stor frihet og selvstendighet.

20 år seinere er menighetsprestetjenestens vilkår og organisering dramatisk endret. Når ny arbeidstidsavtale nå gjøres gjeldende for alle menighetsprester, tvinges prestene til å gjennomtenke sine prioriteringer og sin arbeidshverdag på en ny måte. I disse dager har hver eneste bispedømmerådsansatte prest laget en detaljert arbeidsplan i samråd med sin prost slik at de arbeidsoppgaver som bærer en viss forutsigbarhet med seg, er plottet inn i et tidsskjema for de 4 neste månedene. En tid for alt. Bare 20 % av arbeidstiden ligger utenfor denne arbeidsplanen. Og tiden er 35,5 timer i uka. Dette innebærer en stor forandring i organiseringen av arbeidet for mange prester – men ikke for alle. Både enkeltprester og prostier har nærmet seg en slik arbeidsmåte over tid. Prester i andre virksomheter og med andre arbeidsgivere er også vant til å tenke arbeidet i mer avgrensede og definerte bolker, som i Forsvaret og i institusjonene.

Det er særlig to kritikker jeg hører i møte med den nye arbeidstidsavtalen
- Den endrer den pastorale identiteten min. Det blir vanskelig å tenke meg selv som lokal og tilgjengelig prest slik jeg er vant til, når skillene mellom tjeneste og fritid blir så tydelige. Jeg ønsker ikke å skru av og på mitt pastorale lederansvar, styrt etter en arbeidsplan med 35,5 timers uke.
- Den innebærer et omfattende registrerings- og rapporteringsregime som jeg ikke har lyst til å bruke tid på, og som gir meg assosiasjoner til mer rigide arbeidsforhold, med mer vekt på tellekanter og skjemavelde.

Vi tar gjerne i mot reaksjoner og innlegg som kan bidra til et nyansert syn på hva det er å være prest med en ny arbeidstidsavtale.

Men det er også prester som blir positivt motivert av en slik avtale, ikke minst en del yngre prester. Den kan gi hjelp til å styrke intensjonaliteten i arbeidet, samt å verne prester mot en grenseløs og potensiell utmattende yrkespraksis. I dette nummeret av Luthersk Kirketidende gir Presteforeningens leder Martin Enstad en positiv begrunnelse for den framforhandlede avtalen. Vi tar gjerne i mot reaksjoner og innlegg som kan bidra til et nyansert syn på hva det er å være prest med en ny arbeidstidsavtale.

SJUR ISAKSEN 

 

Øvrig innhold i LK 1/2016:

Artikler og innlegg

          Martin Enstad: Forandrer arbeidstid presteidentiteten?

          Ragnar Andersen: Opprør mot Skriften splitter kirken

Månedens salme

         Estrid Hessellund og Sindre Eide: Så kom du da til sist (N13 364)

Bokmeldinger

            Harald Hegstad: Gud, verden og håpet. Innføring i kristen dogmatikk

            Berit S. Thorbjørnsrud (red.): De kristne i Midtøsten: Kampen for tilhørighet

Søndagsteksten

          Kyndelsmesse: Luk 2,22–40

          Samefolkets dag: Joh 21,9–13

          Fastelavnssøndag: Luk 18,31–34

Årsregister 2015

Annonser

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 

 
 | Powered by i-tools.no