Kan kallet settes på et excel-ark? (LK 4/16)

Kan kallet settes på et excel-ark? (LK 4/16)

1.1.2016 begynte en ny tidsregning for prestene i Den norske kirke. Som prost måtte jeg bruke et par dager på å grave dypt etter motivasjonen for å gå inn i denne nye tiden sammen med prestene; for mange av oss var det ikke akkurat det å føre skjemaer som trakk oss til hverken preste- eller proste-tjenesten. Som en familie i krisetider trakk vi sammen, prestene og jeg, for å samtale og prøve å tolke og forstå denne nye situasjonen.

Etter at den nye arbeidstidsavtalen ble inngått mellom partene høsten 2015 var reaksjonene til dels sterke og i hvert fall sprikende, og spente fra utsagn som ”tidenes rekrutteringsgavepakke”, til ”jeg kommer til å jobbe akkurat som før”, til ”endelig skal prost og biskop få se hvor mye jeg jobber” til ”dette er helt umulig; jeg kan aldri få til å sette tjenesten min inn på et skjema og regne ut i timer den tjenesten jeg utfører”. Noen syntes det var et paradoks å skulle bruke arbeidstid til å føre arbeidstid, og noen mente altså at dette rokket ved hele prestetjenestens grunnlag. Kan virkelig kallet festes til et excel-ark?

For mange av oss proster har det også vært en øvelse å skulle ta i mot og håndtere frustrasjon over et styringsverktøy vi som arbeidsledere ikke har bedt om.

Hva er det viktig å sette av tid til; hva er det viktig å kutte ned på; hvordan skal vi få utført det som tjenesteordningen pålegger oss, og hvordan skal den enkelte prest få brukt sin kompetanse og sine særskilte drivere?

Nå er vi i gang, og selv om vi ser fram til helhetlige planleggingsverktøy, er mange positivt overrasket over hvor greit det gikk å få dette til. Alle prester er jo vant til å legge planer for virksomheten, enten det er gudstjenesteplan, konfirmantplaner, trosopplæring eller andaktene på sykehjemmet. Og vi er vant til å forholde oss til planer som omfatter oss, enten det er stabsmøter, menighetsråd eller andre faste oppgaver. Så selv om dette nye og foreløpige verktøyet først og fremst skal hjelpe oss til å gjennomgå hvilke arbeidsoppgaver som utløser tilleggslønn av ulik kategori, og for øvrig lage en ramme for når presten er til arbeidsgivers disposisjon og ikke, så er det for flere også blitt en hjelp til å se tjenesten i sammenheng. Gjennomgangen av denne første planperioden har hos oss utviklet seg til en samtale om hva som er viktig i prestetjenesten. Hva er det viktig å sette av tid til; hva er det viktig å kutte ned på; hvordan skal vi få utført det som tjenesteordningen pålegger oss, og hvordan skal den enkelte prest få brukt sin kompetanse og sine særskilte drivere? Rett og slett: Hva slags prest vil jeg være, og hva slags prest trengs der jeg er – i lokalmiljøet, i menigheten, i staben?

Dette er selvfølgelig spørsmål en prest bør reflektere over med Gud, seg selv og andre med jevne mellomrom. For noen ble dette anledningen til å ta den refleksjonen i prestefellesskapet og med arbeidsgiver fordi arbeidet med planen gir rom for det. Da er det en flott oppgave å være prost og kunne bidra til å legge til rette slik at den enkelte prest kan få oppleve arbeidstiden sin som meningsfull og fokusert, og med størst mulig grad av jevn arbeidsfordeling mellom kollegene – og så: Ta fri med god samvittighet.

Kan kallet festes til et excel-ark? Svaret er selvsagt nei. Kallet kan ikke festes til et skjema. Men til og med et excel-skjema kan brukes som et verktøy til en refleksjon over hva kallet innebærer i praksis for den enkeltes liv og tjeneste, i et kollegafellesskap og som medarbeider til andre kirkelige profesjoner samt frivillige. Både proster og prester må ta ansvar hvis det skal fungere slik, men jeg erfarer så langt at det kan være mulig.

Vi må ikke glemme at denne nye arbeidstidsordningen kommer som en følge av undersøkelser som forteller oss at særlig yngre prester har slitt med å få arbeidstid og privatliv til å gå i hop, og at en del prester opplever ensomhet og det å bli utbrente i tjenesten. Rekrutteringsutfordringen er et faktum, og prester forteller om at de sliter med egne og andres forventinger til tjenesten og til det alltid å skulle være ”på”. Vi har også fått et økt fokus på livsfasetilrettelegging og på det å ivareta både tjenestenes forskjellige tyngdepunkter og den enkelte prests særskilte kompetanse.

I samspill med intensjonen bak prostereformen synes jeg at vi nå bør bruke tid og krefter på å la den nye arbeidstidsavtalen være det verktøyet som gir oss muligheter, ikke begrenser dem.

I samspill med intensjonen bak prostereformen synes jeg at vi nå bør bruke tid og krefter på å la den nye arbeidstidsavtalen være det verktøyet som gir oss muligheter, ikke begrenser dem.

Hun skriver om kirken som en frivilligaktør gjennom historien, om frivillighet i endring i pakt med dreiningen mot et mer individualistisk samfunn, og om hvilke konsekvenser dette har for ledelse av frivillige i kirken i dag. Hun skriver om frivillighet i vår tid: ”Det må være lett å si nei, og gøy å si ja.”

HEGE E. FAGERMOEN 

 

Øvrig innhold i LK 4/2016:

Artikler og innlegg

         Søren Skov Johansen: Regionale kontaktpræster for hørehæmmede

          Søren Skov Johansen: Interview med kontaktpræst Iben Tolstrup ved hans indsættelse i 2007

          Tone Stangeland Kaufman: Georgia Harkness: En fornyet evangelikal liberaler

         Tor Ivar Torgauten: Å våge å være en kirke for, med og av alle – Del II

         Ragnar Andersen: Splittelse og bekjennelse

          Knut Alfsvåg, Joachim Grün, Sverre Langeland og Dag Øivind Østereng: Svar til Harald Hegstad

          Eyolf Berg: Faste og bønn

Søndagsteksten

          Palmesøndag: Joh 12,1–13

          Skjærtorsdag: Joh 13,1–17

          Langfredag: Mark 14,26–15,37

Fra bispedømmerådene

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 
 | Powered by i-tools.no